Szukaj

Regulamin

REGULAMIN

I. Definicje

W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;

Klient – konsument nabywający Towary Colorat w sklepie Colorat.pl; Colorat NATALIA LIPIŃSKA GROBLA I 5/7, 80-834 GDANSK NIP 5841553510

MBANK SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
PL 42 1140 2004 0000 3102 7942 2705

Regulamin – niniejszy regulamin;

Sklep Colorat – sklep internetowy prowadzony przez Colorat;

Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym Colorat.pl;

Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta z firmą Colorat, do której stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu Colorat.pl - określa zasady korzystania ze sklepu Colorat.pl, zasady składania zamówień w sklepie Colorat.pl oraz zasady zawierania Umów sprzedaży. Każdy Klient może otrzymać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie. Sklep Colorat.pl prowadzony jest przez Colorat i umożliwia nabywanie Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet), pod adresem: www.colorat.pl. Informacje o produktach w sklepie Colorat.pl, w tym m.in. opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. Towary w Sklepie Colorat.pl są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp. Zdjęcia oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli. W związku z tym, iż produkty oferowane przez Colorat wykonywane są ręcznie, ich wygląd w rzeczywistości może różnić się minimalnie od zdjęć prezentowanych na stronie.

III. Zasady korzystania ze sklepu Colorat.pl

Sklep Colorat.pl umożliwia nabywanie oferowanych w nim Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet). Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Colorat. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Colorat.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient Sklepu Colorat.pl, zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa Korzystania ze Sklepu Colorat.pl w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu Colorat.pl niezamówionej informacji handlowej, korzystania ze Sklepu Colorat.pl w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu Colorat.pl, korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu Colorat.pl do użytku własnego, korzystania ze Sklepu Colorat.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży

Aby zawrzeć Umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu Colorat.pl. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczy następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest dokonanie płatności oraz podanie wszystkich niezbędnych danych do wysyłki. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnych w ofercie Sklepu Colorat.pl poprzez dodanie ich do „Koszyka”. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Realizuj zamówienie” (lub „Kontynuuj zakupy” po wyborze płatności) Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Realizuj zamówienie” (lub „Kontynuuj zakupy” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną Colorat w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu Colorat.pl oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep Colorat.pl oferty nabycia Towarów przez Klienta. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem. Sklep Colorat.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych FirstData,Tpay,PayPal itd. lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

IV. Dostawa i odbiór

Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, termin realizacji zamówienia w sklepie internetowym Colorat.pl, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Colorat za pośrednictwem poczty elektronicznej. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia w sklepie Colorat nie powinien przekroczyć 6 dni roboczych. Klient może skorzystać z jednej z trzech form przedpłaty internetowej: tj. za pomocą serwisu FirstData bądź PayPal lub zwykłym przelewem internetowym. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Colorat. W przypadku karty płatniczej rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji karty. Produkty dostarczane są pod wskazany podczas adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną Dpd oraz poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej Pocztą Polską,GLS,DPD. Opłaty za dostawę produktów podawane są w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to 1 do 3 dni roboczych od dnia nadania przesyłki. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

V. Sprzedaż, ceny i metody płatności

Cena danego Towaru podawana jest na stronie internetowej sklepu Colorat.pl. Cena ta wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie. Ceny Towarów w sklepie Colorat.pl są cenami brutto i podawane są w walucie złoty polski. Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. Colorat umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym, lub za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Tpay lub PayPal. Brak otrzymania płatności na rachunek Colorat lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Tpay oraz PayPal) w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą płatniczą rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar. Colorat zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w sklepie Colorat.pl, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu Colorat.pl bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w sklepie Colorat.pl przed dokonaniem ww. zmian.

VI. Gwarancja, reklamacje i zwroty

Wszystkie Towary oferowane w sklepie Colorat.pl są nowe i wykonywane ręcznie. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży i wysłanie w ciągu 10 dni od dnia otrzymania Towaru na adres Placeofart nabytego Towaru (nieużywanego i czystego, w oryginalnym opakowaniu wraz z metką). Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Colorat Towaru. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę. Colorat jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. Każda rzecz kupiona w sklepie Colorat.pl może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z ww. formularzem na adres: Colorat Grobla I ,5/7 , 80-834 Gdańsk. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep Colorat.pl przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Colorat wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, Colorat zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera Klient w razie stwierdzenia uszkodzeń, a w szczególności: (uszkodzeń, wynikających z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczeń mechanicznych), proszony jest o kontakt z Colorat. Firma kontaktując się z Klientem poinformuje go o ewentualnych kosztach naprawy. Colorat ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

Formularz zwrotu;

https://cdn.shoplo.com/8886/files/dokument-zwrtou.pdf

VII. Pozostałe

Administratorem i wyłącznym właścicielem sklepu Colorat.pl jest Colorat Grobla I ,5/7 80-834 Gdańsk.Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie Colorat.pl są przetwarzane przez Colorat wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu Colorat.pl zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez sklep. Do Umowy sprzedaży Towarów w sklepie Colorat.pl stosuje się prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu Colorat.pl. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów. Colorat zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu Colorat.pl. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.Colorat zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu Colorat.pl, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu Colorat.pl, jaki również ich modyfikacji. Colorat podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu Colorat.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Colorat nie odpowiada za zakłócenia w działalności sklepu Colorat.pl spowodowane awarią sieci Internet. Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu powinny być sygnalizowane mailowo, telefonicznie. Colorat informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne na stronie sklepu Colorat.pl są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu Colorat.pl

 

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


Dane zbierane automatycznie i wykorzystanie plików cookie ("ciasteczka")


Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej lub do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Nasza strona internetowa korzysta z narzędzi analitycznych zbierających dane o ruchu w naszej witrynie za pośrednictwem pliku cookie DoubleClick. Możemy wykorzystywać zebrane dane do prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzsytaniem narzędzia reklamy internetowej, np. Google AdSense. Możemy wykorzystywać funkcje Google Analytics, takie jak raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google lub raporty zainteresowań i danych demograficznych.

Jeśli nie chcesz, aby te dane były zbierane, możesz wyłączyć funkcje Google Analytics w swojej przeglądarce korzystając z tego dodatku do przeglądarki.

Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

 FORMULARZ ZWROTU ;

https://cdn.shoplo.com/8886/files/dokument-zwrtou.pdf

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj